top of page
O nas 4 – 2_2x.jpg

Pracovné pozície a skúsenosti

0d 2023

 • Centrum Infanterra

0d 2022

 • Nadácia pre deti Slovenska

0d 2012

 • Základná škola Ružová 14, Banská Bystrica (Škola u Filipa)

2008 – 2023

 • Katedra psychológie PF UMB, Banská Bystrica

2008 – 2012

 • Gymnázium M. Kováča, Banská Bystrica

2004 – 2007

 • OZ Odyseus, Bratislava

1999 – 2003

 • Úsmev ako dar

Vzdelanie

2022 – 2023

 • výcvik Supervízia v pomáhajúcich profesiách, VÚDPaP, Coachingplus

2016 – 2022

 • dlhodobý psychoterapeutický výcvik,Dialóg: Slovenský inštitút pre vzdelávanie v Gestalt psychoterapii

2011 – 2013

 • magisterské štúdium v odbore psychológia, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

2009 – 2012

 • doktorandské štúdium v odbore Predškolská a elementárna pedagogika, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

2007 – 2009

 • špecializačné štúdium zo školskej psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2002 – 2007

 • magisterské štúdium v odbore učiteľstvo psychológie a nemeckého jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Ďalšie vzdelávanie

2023

 • THERAPLAY ako jeden z nástrojov na upevnenie vzťahovej väzby, D. Lender, online

 • House – Tree – Person test, Inštitút rodinnej terapie a vzťahovej väzby, o. z.

2022 – 2023

 • Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve, inovačné vzdelávanie, VÚDPaP

2016 – 2023

 • Terapia hrou so psychoanalytickým porozumením, PhDr. Eva Reichelová, CSc.,
  odborné semináre akreditované Slovenskou komorou psychológov

2021

 • Test kresby postavy, Mgr. Zdeněk Altman, OZ Artea

2020

 • Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/žiaka, Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

2019

 • Práca s telom v Gestalt psychoterapii, Talia Levin Bar Joseph, Svätý Jur

2018

 • Liečenie následkov interpersonálnej traumy a ťažkostí s attachmentom: Integratívny prístup kombinujúci terapiu hrou a rodinnú terapiu, Sue C. Bratton, Bratislava

2012 – 2013

 • Metóda Sindelar (moduly 1-5), Centrum dr. Sindelar, Bratislava

2012

 • školenie trénerov, Európsky program prevencie užívania návykových látok, Bilbao, Španielsko

2011 – 2012

 • lektorský výcvik, Kurz efektívneho rodičovstva, Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno

Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD.

Psychologička, psychoterapeutka, lektorka, supervízorka

 

Ako psychologička a psychoterapeutka pracujem s deťmi od 3 rokov s rôznymi emočnýmia psychosomatickými ťažkosťami (úzkosť, výbuchy hnevu, tiky, mutizmus, enuréza ...). S mladšími deťmi využívam najmä prvky hrovej terapie, so staršími individuálnu aj skupinovú prácu. Poskytujem psychologické poradenstvo rodičom, prednášky na témy súvisiace s výchovou a psychickým vývinom detí a supervíziu pre odborníkov z pomáhajúcich profesií.

 

Pri pomoci deťom s poruchami učenia a s poruchou pozornosti využívam najmä metódu Dr. Sindelar na zachytenie a nápravu deficitov čiastkových funkcií, ako aj nácvik techník efektívneho učenia. Ako lektorka sa venujem najmä témam z oblasti školskej psychológie, psychoterapie a rozvoju sociálnych a komunikačných zručností.

O nás

Ďalšie krátkodobé kurzy a semináre

práca s terapeutickými kartami, arteterapia, koncentratívno-pohybová terapia, transformačná systemická terapia V. Satirovej
Pravidelná účasť na psychologických a psychoterapeutických vedeckých konferenciách (aktívna aj pasívna): Česko-slovenská psychoterapeutická konferencia, Zdravá škola, Novinky v pedagogické a školní psychologii

O nas 4 – 2_2x.jpg

Ďalšie krátkodobé kurzy a semináre

práca s terapeutickými kartami, arteterapia, koncentratívno-pohybová terapia, transformačná systemická terapia V. Satirovej
Pravidelná účasť na psychologických a psychoterapeutických vedeckých konferenciách (aktívna aj pasívna): Česko-slovenská psychoterapeutická konferencia, Zdravá škola, Novinky v pedagogické a školní psychologii

Pracovné pozície a skúsenosti

0d 2023

 • Centrum Infanterra

0d 2022

 • Nadácia pre deti Slovenska

0d 2012

 • Základná škola Ružová 14, Banská Bystrica (Škola u Filipa)

2008 – 2023

 • Katedra psychológie PF UMB, Banská Bystrica

2008 – 2012

 • Gymnázium M. Kováča, Banská Bystrica

2004 – 2007

 • OZ Odyseus, Bratislava

1999 – 2003

 • Úsmev ako dar

Vzdelanie

2022 – 2023

 • výcvik Supervízia v pomáhajúcich profesiách, VÚDPaP, Coachingplus

2016 – 2022

 • dlhodobý psychoterapeutický výcvik,Dialóg: Slovenský inštitút pre vzdelávanie v Gestalt psychoterapii

2011 – 2013

 • magisterské štúdium v odbore psychológia, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

2009 – 2012

 • doktorandské štúdium v odbore Predškolská a elementárna pedagogika, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

2007 – 2009

 • špecializačné štúdium zo školskej psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2002 – 2007

 • magisterské štúdium v odbore učiteľstvo psychológie a nemeckého jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Ďalšie vzdelávanie

2023

 • THERAPLAY ako jeden z nástrojov na upevnenie vzťahovej väzby, D. Lender, online

 • House – Tree – Person test, Inštitút rodinnej terapie a vzťahovej väzby, o. z.

2022 – 2023

 • Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve, inovačné vzdelávanie, VÚDPaP

2016 – 2023

 • Terapia hrou so psychoanalytickým porozumením, PhDr. Eva Reichelová, CSc.,
  odborné semináre akreditované Slovenskou komorou psychológov

2021

 • Test kresby postavy, Mgr. Zdeněk Altman, OZ Artea

2020

 • Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/žiaka, Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

2019

 • Práca s telom v Gestalt psychoterapii, Talia Levin Bar Joseph, Svätý Jur

2018

 • Liečenie následkov interpersonálnej traumy a ťažkostí s attachmentom: Integratívny prístup kombinujúci terapiu hrou a rodinnú terapiu, Sue C. Bratton, Bratislava

2012 – 2013

 • Metóda Sindelar (moduly 1-5), Centrum dr. Sindelar, Bratislava

2012

 • školenie trénerov, Európsky program prevencie užívania návykových látok, Bilbao, Španielsko

2011 – 2012

 • lektorský výcvik, Kurz efektívneho rodičovstva, Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno

Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD.

Psychologička, psychoterapeutka, lektorka, supervízorka

 

Ako psychologička a psychoterapeutka pracujem s deťmi od 3 rokov s rôznymi emočnýmia psychosomatickými ťažkosťami (úzkosť, výbuchy hnevu, tiky, mutizmus, enuréza ...). S mladšími deťmi využívam najmä prvky hrovej terapie, so staršími individuálnu aj skupinovú prácu. Poskytujem psychologické poradenstvo rodičom, prednášky na témy súvisiace s výchovou a psychickým vývinom detí a supervíziu pre odborníkov z pomáhajúcich profesií.

 

Pri pomoci deťom s poruchami učenia a s poruchou pozornosti využívam najmä metódu Dr. Sindelar na zachytenie a nápravu deficitov čiastkových funkcií, ako aj nácvik techník efektívneho učenia. Ako lektorka sa venujem najmä témam z oblasti školskej psychológie, psychoterapie a rozvoju sociálnych a komunikačných zručností.

O nás

bottom of page