top of page
SLUZBY – 2_2x.jpg

INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÚ OSOBU
O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno: Infanterra, s.r.o.

Sídlo/Miesto podnikania: Pod Dráhami 6513/17, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

IČO: 54 768 519

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 44240/S

Štatutárny orgán: MUDr. Marcela Šoltýsová, konateľ

Tel.: +421 907 376 899

E-mail: info@infanterra.sk

Web: www.infanterra.sk

Hlavný predmet podnikania/činnosti: poskytovanie služieb v oblasti: poradenstvo, lektorstvo, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti psychoterapia, klinická psychológia

Prevádzkovateľ týmto na základe čl. 12 a 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len “Nariadenie”) poskytuje dotknutej osobe informácie o spracovaní osobných údajov (ďalej len “údaje”):

Účely spracúvania údajov:

Podmienka

Kategória údajov:

plnenie povinností – správca dane

plnenie povinností – Sociálna poisťovňa

plnenie povinností – zdravotná poisťovňa

plnenie povinností – pracovné právo a BOZP

plnenie povinností – štátne orgány

zmluvná agenda

ochrana majetku, života a zdravia prevádzkovateľa, zamestnancov a tretích osôb

poskytovanie zdravotnej starostlivosti

vedecký výskum, lektorské a supervízne účely

zákonná

zákonná

zákonná

zákonná

zákonná

zmluvná

nie je

zákonná

zákonná

bežné

bežné, osobitné

bežné, osobitné

bežné, osobitné

bežné, osobitné

bežné

bežné

bežné, osobitné

bežné

2. Právny základ spracúvania. Prevádzkovateľ spracúva údaje na základe:

 • zákona (čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia), najmä Zákon o ochrane osobných údajov, Nariadenie, Zákon o obchodnom registri, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, predpisy preventívneho a pracovného lekárstva, posúdenia pracovnej spôsobilosti zamestnanca, predpisy na úseku BOZP, predpisy na úseku sociálnej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti alebo liečby daňové predpisy;

 • zákona (čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia), najmä osobitné predpisy na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti;

 • zákona (čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia), najmä osobitné predpisy na úseku advokácie, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Trestný zákon, Trestný poriadok, zákon o policajnom zbore;

 • zákona – uzavretie zmluvy (príprava na uzavretie zmluvy) s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia) 

 • oprávneného záujmu prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1, písm. f) Nariadenia), a to: ochrana majetku, života a zdravia prevádzkovateľa, zamestnancov a tretích osôb

 • súhlasu dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1, písm. a) Nariadenia)

3. Príjemcovia/kategórie príjemcov. Prevádzkovateľ poskytuje údaje nasledovným subjektom:

 • štátne orgány;

 • justičné orgány;

 • zástupcovia, resp. mandatári prevádzkovateľa (napr. účtovník, audítor, právnik, atď.);

 • zástupcovia, resp. mandatári zmluvnej strany, ktorí disponujú platným mandátom na zastupovanie;

 • odborná verejnosť, ktorá je adresátom výsledkov vedeckého výskumu uskutočňovaného prevádzkovateľom.

4. Prenos údajov do tretích krajín. Prevádzkovateľ predpokladá prenos údajov do krajín EU, resp. krajín OECD a do tretích krajín,
ktoré spĺňajú podmienky právnych rámcov, ktoré zaisťujú úroveň ochrany ekvivalentnú s právnymi predpismi Európskej únie.

5. Doba uchovávania údajov. Prevádzkovateľ uchováva údaje do okamihu (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr):

plnenie povinností – správca dane

plnenie povinností – Sociálna poisťovňa

plnenie povinností – zdravotná poisťovňa

plnenie povinností – pracovné právo a BOZP

plnenie povinností – štátne orgány

zmluvná agenda
 

ochrana majetku, života a zdravia prevádzkovateľa, zamestnancov a tretích osôb

plnenie informačných povinností
 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 

vedecký výskum, lektorské a supervízne účely

podľa zákona, najmenej 10 rokov

podľa zákona, najmenej 10 rokov

podľa zákona, najmenej 10 rokov

podľa zákona, najmenej 10 rokov

podľa zákona, najmenej 10 rokov

počas trvania zmluvy, nie však kratšie ako uplynie lehota
na uplatnenie zodpovednostných nárokov (3 roky, resp. 4 roky)

do 15 dní od získania údajov, nie však kratšie ako je
skončenie úradného konania, v ktorom boli tieto údaje použité

(podobizeň zamestnanca), počas trvania zmluvného vzťahu,
prípadne do odvolania súhlasu zamestnanca

počas lehoty na uplatnenie zodpovednostných nárokov (3 roky, resp. 4 roky), nie však kratšie ako ustanoví osobitný predpis

do okamihu odvolania súhlasu

6. Právo požadovať prístup k údajom. Máte právo požadovať od prevádzkovateľa, aby vám oznámil či a aké údaje o vás spracúva.

7. Právo požadovať opravu a doplnenie údajov. Tiež máte právo od prevádzkovateľa žiadať, aby vaše údaje, ktorými disponuje opravil.
S ohľadom na účel spracúvania máte tiež právo na doplnenie údajov.

8. Právo na vymazanie údajov, právo na obmedzenie spracúvania údajov. Máte právo požadovať od prevádzkovateľa, aby vaše údaje vymazal. Tiež máte právo žiadať prevádzkovateľa, aby (v prípade existencie zákonných predpokladov) obmedzil spracúvanie údajov. Žiadne
z týchto práv nie je nadradené nad zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa spracúvať vaše údaje v rozsahu a za účelom stanovenom platnými právnymi predpismi.

9. Právo na prenosnosť údajov. Máte právo požiadať prevádzkovateľa aby údaje, ktoré o vás spracúva poskytol ďalšiemu prevádzkovateľovi (resp. inému prevádzkovateľovi s rovnakou mierou zákonnej povinnosti ochrany dôverných klientskych informácií) v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

10. Právo podať sťažnosť. Voči postupu prevádzkovateľa na úseku ochrany údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým
je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, E-mail. statny.dozor@pdp.gov.sk, Tel. +421 2 323 132 14.

11. Profilovanie, existencia automatizovaného rozhodovania. Pri spracúvaní údajov prevádzkovateľom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu údajov.

12. Právo na odvolanie súhlasu. V prípade, že prevádzkovateľ spracúva Vaše údaje na základe SÚHLASU, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu môžete uskutočniť vo forme akou ste súhlas so spracúvaním údajov prevádzkovateľovi poskytli.
Tiež máte právo súhlas odvolať vo forme písomného oznámenia zaslaného na adresu prevádzkovateľa.

13. Okrem prípadov priameho marketingu je poskytnutie údajov podmienkou na riadne poskytnutie služby pre vás. Pokiaľ to povaha
služby pripúšťa, v prípade odmietnutia poskytnutia údajov vám bude služba poskytnutá v obmedzenom rozsahu, t.j. v rozsahu bez údajov.

14. V prípade uzavretia zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom je poskytnutie údajov podmienkou na riadny vznik zmluvného vzťahu a uplatňovanie nárokov súvisiacich so zmluvou.

15. Prevádzkovateľ neposkytuje vaše ��daje tretím osobám okrem prípadu, kedy je to v tomto dokumente výslovne uvedené
a prípadu kedy mu takáto povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov.

OSOBITNÉ POUČENIE O PRÁVE NAMIETAŤ

16. PRÁVO NAMIETAŤ. AK PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA VAŠE ÚDAJE ZA ÚČELOM OCHRANY SVOJICH OPRÁVNENÝCH ZÁUJMOV MÁTE PRÁVO VOČI TAKÉMUTO SPRACÚVANIU KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ A PREVÁDZKOVATEĽ OD OKAMIHU VZNESENIA NÁMIETKY NESMIE VAŠE ÚDAJE NA TENTO ÚČEL SPRACÚVAŤ. PRÁVO NAMIETAŤ MÁTE VŽDY KEĎ PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA VAŠE ÚDAJE ZA ÚČELOM PRIAMEHO MARKETINGU. PREVÁDZKOVATEĽ NIE JE POVINNÝ PRESTAŤ VAŠE ÚDAJE NA TENTO ÚČEL SPRACÚVAŤ V PRÍPADE, AK PREUKÁŽE NEVYHNUTNÉ OPRÁVNENÉ DÔVODY NA SPRACÚVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO DÔVODY NA PREUKAZOVANIE, UPLATŇOVANIE ALEBO OBHAJOVANIE PRÁVNYCH NÁROKOV.

OSOBITNÉ POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY V SÚVISLOSTI S VEDECKÝM VÝSKUMOM,
LEKTORSKOU A SUPERVÍZNOU ČINNOSŤOU

17. Prevádzkovateľ, ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, spracúva údaje, ktoré spadajú do osobitnej kategórie osobných údajov (informácie týkajúce sa zdravia). Tieto údaje prevádzkovateľ použije pre účely vedeckého výskumu výlučne v rozsahu a spôsobom, ktorý garantuje primerané záruky pre práva a slobody dotknutej osoby. Použitie osobitných kategórii osobných údajov pre účely vedeckého výskumu vykonáva prevádzkovateľ na základe zákonnej licencie a na základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Tým nie sú dotknuté práva prevádzkovateľa vzniknuté pred odvolaním súhlasu.

Zvolen, 1.11.2022

Infanterra, s.r.o.

© 2024 Infanterra. Made by Slovák&Friends

Centrum Infanterra
Hronská 1, 960 01 Zvolen

(administratívna budova Doprastavu, 4. poschodie)

Tel.: 0907 376 899

Email: info@infanterra.sk

Parkovanie:

Bezplatné parkovisko
nákupného centra S1 Center Zvolen

 • Instagram
 • Facebook
SLUZBY – 2_2x.jpg

INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÚ OSOBU
O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno: Infanterra, s.r.o.

Sídlo/Miesto podnikania: Pod Dráhami 6513/17, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

IČO: 54 768 519

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 44240/S

Štatutárny orgán: MUDr. Marcela Šoltýsová, konateľ

Tel.: +421 907 376 899

E-mail: info@infanterra.sk

Web: www.infanterra.sk

Hlavný predmet podnikania/činnosti: poskytovanie služieb v oblasti: poradenstvo, lektorstvo, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti psychoterapia, klinická psychológia

Prevádzkovateľ týmto na základe čl. 12 a 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len “Nariadenie”) poskytuje dotknutej osobe informácie o spracovaní osobných údajov (ďalej len “údaje”):

Účely spracúvania údajov:

Podmienka

Kategória údajov:

plnenie povinností – správca dane

plnenie povinností – Sociálna poisťovňa

plnenie povinností – zdravotná poisťovňa

plnenie povinností – pracovné právo a BOZP

plnenie povinností – štátne orgány

zmluvná agenda

ochrana majetku, života a zdravia prevádzkovateľa, zamestnancov a tretích osôb

poskytovanie zdravotnej starostlivosti

vedecký výskum, lektorské a supervízne účely

zákonná

zákonná

zákonná


zákonná

zákonná

zmluvnánie je

zákonná


zákonná

bežné

bežné, osobitné

bežné, osobitné


bežné, osobitné

bežné, osobitné

bežnébežné

bežné, osobitné


bežné

2. Právny základ spracúvania. Prevádzkovateľ spracúva údaje na základe:

 • zákona (čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia), najmä Zákon o ochrane osobných údajov, Nariadenie, Zákon o obchodnom registri, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, predpisy preventívneho a pracovného lekárstva, posúdenia pracovnej spôsobilosti zamestnanca, predpisy na úseku BOZP, predpisy na úseku sociálnej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti alebo liečby daňové predpisy;

 • zákona (čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia), najmä osobitné predpisy na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti;

 • zákona (čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia), najmä osobitné predpisy na úseku advokácie, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Trestný zákon, Trestný poriadok, zákon o policajnom zbore;

 • zákona – uzavretie zmluvy (príprava na uzavretie zmluvy) s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia) 

 • oprávneného záujmu prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1, písm. f) Nariadenia), a to: ochrana majetku, života a zdravia prevádzkovateľa, zamestnancov a tretích osôb

 • súhlasu dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1, písm. a) Nariadenia)

3. Príjemcovia/kategórie príjemcov. Prevádzkovateľ poskytuje údaje nasledovným subjektom:

 • štátne orgány;

 • justičné orgány;

 • zástupcovia, resp. mandatári prevádzkovateľa (napr. účtovník, audítor, právnik, atď.);

 • zástupcovia, resp. mandatári zmluvnej strany, ktorí disponujú platným mandátom na zastupovanie;

 • odborná verejnosť, ktorá je adresátom výsledkov vedeckého výskumu uskutočňovaného prevádzkovateľom.

4. Prenos údajov do tretích krajín. Prevádzkovateľ predpokladá prenos údajov do krajín EU, resp. krajín OECD a do tretích krajín,
ktoré spĺňajú podmienky právnych rámcov, ktoré zaisťujú úroveň ochrany ekvivalentnú s právnymi predpismi Európskej únie.

5. Doba uchovávania údajov. Prevádzkovateľ uchováva údaje do okamihu (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr):

plnenie povinností – správca dane

plnenie povinností – Sociálna poisťovňa

plnenie povinností – zdravotná poisťovňa

plnenie povinností – pracovné právo a BOZP

plnenie povinností – štátne orgány

zmluvná agenda
 ochrana majetku, života a zdravia prevádzkovateľa, zamestnancov a tretích osôb

plnenie informačných povinností

 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 vedecký výskum, lektorské a supervízne účely

podľa zákona, najmenej 10 rokov

podľa zákona, najmenej 10 rokov

podľa zákona, najmenej 10 rokov


podľa zákona, najmenej 10 rokov

podľa zákona, najmenej 10 rokov

počas trvania zmluvy, nie však kratšie ako uplynie lehota na uplatnenie zodpovednostných nárokov (3 roky, resp. 4 roky)

do 15 dní od získania údajov, nie však kratšie ako je skončenie úradného konania, v ktorom boli tieto údaje použité

(podobizeň zamestnanca), počas trvania zmluvného vzťahu, prípadne do odvolania súhlasu zamestnanca

počas lehoty na uplatnenie zodpovednostných nárokov (3 roky, resp. 4 roky), nie však kratšie ako ustanoví osobitný predpis


do okamihu odvolania súhlasu

6. Právo požadovať prístup k údajom. Máte právo požadovať od prevádzkovateľa, aby vám oznámil či a aké údaje o vás spracúva.

7. Právo požadovať opravu a doplnenie údajov. Tiež máte právo od prevádzkovateľa žiadať, aby vaše údaje, ktorými disponuje opravil.
S ohľadom na účel spracúvania máte tiež právo na doplnenie údajov.

8. Právo na vymazanie údajov, právo na obmedzenie spracúvania údajov. Máte právo požadovať od prevádzkovateľa, aby vaše údaje vymazal. Tiež máte právo žiadať prevádzkovateľa, aby (v prípade existencie zákonných predpokladov) obmedzil spracúvanie údajov. Žiadne
z týchto práv nie je nadradené nad zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa spracúvať vaše údaje v rozsahu a za účelom stanovenom platnými právnymi predpismi.

9. Právo na prenosnosť údajov. Máte právo požiadať prevádzkovateľa aby údaje, ktoré o vás spracúva poskytol ďalšiemu prevádzkovateľovi (resp. inému prevádzkovateľovi s rovnakou mierou zákonnej povinnosti ochrany dôverných klientskych informácií) v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

10. Právo podať sťažnosť. Voči postupu prevádzkovateľa na úseku ochrany údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým
je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, E-mail. statny.dozor@pdp.gov.sk, Tel. +421 2 323 132 14.

11. Profilovanie, existencia automatizovaného rozhodovania. Pri spracúvaní údajov prevádzkovateľom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu údajov.

12. Právo na odvolanie súhlasu. V prípade, že prevádzkovateľ spracúva Vaše údaje na základe SÚHLASU, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu môžete uskutočniť vo forme akou ste súhlas so spracúvaním údajov prevádzkovateľovi poskytli.
Tiež máte právo súhlas odvolať vo forme písomného oznámenia zaslaného na adresu prevádzkovateľa.

13. Okrem prípadov priameho marketingu je poskytnutie údajov podmienkou na riadne poskytnutie služby pre vás. Pokiaľ to povaha
služby pripúšťa, v prípade odmietnutia poskytnutia údajov vám bude služba poskytnutá v obmedzenom rozsahu, t.j. v rozsahu bez údajov.

14. V prípade uzavretia zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom je poskytnutie údajov podmienkou na riadny vznik zmluvného vzťahu a uplatňovanie nárokov súvisiacich so zmluvou.

15. Prevádzkovateľ neposkytuje vaše ��daje tretím osobám okrem prípadu, kedy je to v tomto dokumente výslovne uvedené
a prípadu kedy mu takáto povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov.

OSOBITNÉ POUČENIE O PRÁVE NAMIETAŤ

16. PRÁVO NAMIETAŤ. AK PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA VAŠE ÚDAJE ZA ÚČELOM OCHRANY SVOJICH OPRÁVNENÝCH ZÁUJMOV MÁTE PRÁVO VOČI TAKÉMUTO SPRACÚVANIU KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ A PREVÁDZKOVATEĽ OD OKAMIHU VZNESENIA NÁMIETKY NESMIE VAŠE ÚDAJE NA TENTO ÚČEL SPRACÚVAŤ. PRÁVO NAMIETAŤ MÁTE VŽDY KEĎ PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA VAŠE ÚDAJE ZA ÚČELOM PRIAMEHO MARKETINGU. PREVÁDZKOVATEĽ NIE JE POVINNÝ PRESTAŤ VAŠE ÚDAJE NA TENTO ÚČEL SPRACÚVAŤ V PRÍPADE, AK PREUKÁŽE NEVYHNUTNÉ OPRÁVNENÉ DÔVODY NA SPRACÚVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO DÔVODY NA PREUKAZOVANIE, UPLATŇOVANIE ALEBO OBHAJOVANIE PRÁVNYCH NÁROKOV.

OSOBITNÉ POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY V SÚVISLOSTI S VEDECKÝM VÝSKUMOM,
LEKTORSKOU A SUPERVÍZNOU ČINNOSŤOU

17. Prevádzkovateľ, ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, spracúva údaje, ktoré spadajú do osobitnej kategórie osobných údajov (informácie týkajúce sa zdravia). Tieto údaje prevádzkovateľ použije pre účely vedeckého výskumu výlučne v rozsahu a spôsobom, ktorý garantuje primerané záruky pre práva a slobody dotknutej osoby. Použitie osobitných kategórii osobných údajov pre účely vedeckého výskumu vykonáva prevádzkovateľ na základe zákonnej licencie a na základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Tým nie sú dotknuté práva prevádzkovateľa vzniknuté pred odvolaním súhlasu.

Zvolen, 1.11.2022

Infanterra, s.r.o.

SLUZBY – 2_2x.jpg

INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÚ OSOBU
O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno: Infanterra, s.r.o.

Sídlo/Miesto podnikania: Pod Dráhami 6513/17, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

IČO: 54 768 519

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 44240/S

Štatutárny orgán: MUDr. Marcela Šoltýsová, konateľ

Tel.: +421 907 376 899

E-mail: info@infanterra.sk

Web: www.infanterra.sk

Hlavný predmet podnikania/činnosti: poskytovanie služieb v oblasti: poradenstvo, lektorstvo, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti psychoterapia, klinická psychológia

Prevádzkovateľ týmto na základe čl. 12 a 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len “Nariadenie”) poskytuje dotknutej osobe informácie o spracovaní osobných údajov (ďalej len “údaje”):

Účely spracúvania údajov:

plnenie povinností – správca dane

podmienka: zákonná

Kategória údajov: bežné

plnenie povinností – Sociálna poisťovňa

podmienka: zákonná

Kategória údajov: bežné, osobitné

plnenie povinností – zdravotná poisťovňa

podmienka: zákonná

Kategória údajov: bežné, osobitné

plnenie povinností – pracovné právo a BOZP

podmienka: zákonná

Kategória údajov: bežné, osobitné

plnenie povinností – štátne orgány

podmienka: zákonná

Kategória údajov: bežné, osobitné

zmluvná agenda

podmienka: zmluvná

Kategória údajov: bežné

ochrana majetku, života a zdravia prevádzkovateľa, zamestnancov a tretích osôb

podmienka: nie je

Kategória údajov: bežné

poskytovanie zdravotnej starostlivosti

podmienka: zákonná

Kategória údajov: bežné, osobitné

vedecký výskum, lektorské a supervízne účely

podmienka: zákonná

Kategória údajov: osobitné

2. Právny základ spracúvania. Prevádzkovateľ spracúva údaje na základe:

 • zákona (čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia), najmä Zákon o ochrane osobných údajov, Nariadenie, Zákon o obchodnom registri, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, predpisy preventívneho a pracovného lekárstva, posúdenia pracovnej spôsobilosti zamestnanca, predpisy na úseku BOZP, predpisy na úseku sociálnej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti alebo liečby daňové predpisy;

 • zákona (čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia), najmä osobitné predpisy na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti;

 • zákona (čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia), najmä osobitné predpisy na úseku advokácie, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Trestný zákon, Trestný poriadok, zákon o policajnom zbore;

 • zákona – uzavretie zmluvy (príprava na uzavretie zmluvy) s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia) 

 • oprávneného záujmu prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1, písm. f) Nariadenia), a to: ochrana majetku, života a zdravia prevádzkovateľa, zamestnancov a tretích osôb

 • súhlasu dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1, písm. a) Nariadenia)

3. Príjemcovia/kategórie príjemcov. Prevádzkovateľ poskytuje údaje nasledovným subjektom:

 • štátne orgány;

 • justičné orgány;

 • zástupcovia, resp. mandatári prevádzkovateľa (napr. účtovník, audítor, právnik, atď.);

 • zástupcovia, resp. mandatári zmluvnej strany, ktorí disponujú platným mandátom na zastupovanie;

 • odborná verejnosť, ktorá je adresátom výsledkov vedeckého výskumu uskutočňovaného prevádzkovateľom.

4. Prenos údajov do tretích krajín. Prevádzkovateľ predpokladá prenos údajov do krajín EU, resp. krajín OECD a do tretích krajín,
ktoré spĺňajú podmienky právnych rámcov, ktoré zaisťujú úroveň ochrany ekvivalentnú s právnymi predpismi Európskej únie.

5. Doba uchovávania údajov. Prevádzkovateľ uchováva údaje do okamihu (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr):

plnenie povinností – správca dane

(podľa zákona, najmenej 10 rokov)

plnenie povinností – Sociálna poisťovňa

(podľa zákona, najmenej 10 rokov)

plnenie povinností – zdravotná poisťovňa

(podľa zákona, najmenej 10 rokov)

plnenie povinností – pracovné právo a BOZP

(podľa zákona, najmenej 10 rokov)

plnenie povinností – štátne orgány

(podľa zákona, najmenej 10 rokov)

zmluvná agenda

(​počas trvania zmluvy, nie však kratšie ako uplynie lehota na uplatnenie zodpovednostných nárokov (3 roky, resp. 4 roky))

 

ochrana majetku, života a zdravia prevádzkovateľa, zamestnancov a tretích osôb

(​do 15 dní od získania údajov, nie však kratšie ako je skončenie úradného konania, v ktorom boli tieto údaje použité)

plnenie informačných povinností

((podobizeň zamestnanca), počas trvania zmluvného vzťahu, prípadne do odvolania súhlasu zamestnanca)
 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti

(počas lehoty na uplatnenie zodpovednostných nárokov (3 roky, resp. 4 roky), nie však kratšie ako ustanoví osobitný predpis)


vedecký výskum, lektorské a supervízne účely

(do okamihu odvolania súhlasu)

6. Právo požadovať prístup k údajom. Máte právo požadovať od prevádzkovateľa, aby vám oznámil či a aké údaje o vás spracúva.

7. Právo požadovať opravu a doplnenie údajov. Tiež máte právo od prevádzkovateľa žiadať, aby vaše údaje, ktorými disponuje opravil.
S ohľadom na účel spracúvania máte tiež právo na doplnenie údajov.

8. Právo na vymazanie údajov, právo na obmedzenie spracúvania údajov. Máte právo požadovať od prevádzkovateľa, aby vaše údaje vymazal. Tiež máte právo žiadať prevádzkovateľa, aby (v prípade existencie zákonných predpokladov) obmedzil spracúvanie údajov. Žiadne
z týchto práv nie je nadradené nad zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa spracúvať vaše údaje v rozsahu a za účelom stanovenom platnými právnymi predpismi.

9. Právo na prenosnosť údajov. Máte právo požiadať prevádzkovateľa aby údaje, ktoré o vás spracúva poskytol ďalšiemu prevádzkovateľovi (resp. inému prevádzkovateľovi s rovnakou mierou zákonnej povinnosti ochrany dôverných klientskych informácií) v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

10. Právo podať sťažnosť. Voči postupu prevádzkovateľa na úseku ochrany údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým
je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, E-mail. statny.dozor@pdp.gov.sk, Tel. +421 2 323 132 14.

11. Profilovanie, existencia automatizovaného rozhodovania. Pri spracúvaní údajov prevádzkovateľom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu údajov.

12. Právo na odvolanie súhlasu. V prípade, že prevádzkovateľ spracúva Vaše údaje na základe SÚHLASU, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu môžete uskutočniť vo forme akou ste súhlas so spracúvaním údajov prevádzkovateľovi poskytli.
Tiež máte právo súhlas odvolať vo forme písomného oznámenia zaslaného na adresu prevádzkovateľa.

13. Okrem prípadov priameho marketingu je poskytnutie údajov podmienkou na riadne poskytnutie služby pre vás. Pokiaľ to povaha
služby pripúšťa, v prípade odmietnutia poskytnutia údajov vám bude služba poskytnutá v obmedzenom rozsahu, t.j. v rozsahu bez údajov.

14. V prípade uzavretia zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom je poskytnutie údajov podmienkou na riadny vznik zmluvného vzťahu a uplatňovanie nárokov súvisiacich so zmluvou.

15. Prevádzkovateľ neposkytuje vaše ��daje tretím osobám okrem prípadu, kedy je to v tomto dokumente výslovne uvedené
a prípadu kedy mu takáto povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov.

OSOBITNÉ POUČENIE O PRÁVE NAMIETAŤ

16. PRÁVO NAMIETAŤ. AK PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA VAŠE ÚDAJE ZA ÚČELOM OCHRANY SVOJICH OPRÁVNENÝCH ZÁUJMOV MÁTE PRÁVO VOČI TAKÉMUTO SPRACÚVANIU KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ A PREVÁDZKOVATEĽ OD OKAMIHU VZNESENIA NÁMIETKY NESMIE VAŠE ÚDAJE NA TENTO ÚČEL SPRACÚVAŤ. PRÁVO NAMIETAŤ MÁTE VŽDY KEĎ PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA VAŠE ÚDAJE ZA ÚČELOM PRIAMEHO MARKETINGU. PREVÁDZKOVATEĽ NIE JE POVINNÝ PRESTAŤ VAŠE ÚDAJE NA TENTO ÚČEL SPRACÚVAŤ V PRÍPADE, AK PREUKÁŽE NEVYHNUTNÉ OPRÁVNENÉ DÔVODY NA SPRACÚVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO DÔVODY NA PREUKAZOVANIE, UPLATŇOVANIE ALEBO OBHAJOVANIE PRÁVNYCH NÁROKOV.

OSOBITNÉ POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY V SÚVISLOSTI S VEDECKÝM VÝSKUMOM,
LEKTORSKOU A SUPERVÍZNOU ČINNOSŤOU

17. Prevádzkovateľ, ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, spracúva údaje, ktoré spadajú do osobitnej kategórie osobných údajov (informácie týkajúce sa zdravia). Tieto údaje prevádzkovateľ použije pre účely vedeckého výskumu výlučne v rozsahu a spôsobom, ktorý garantuje primerané záruky pre práva a slobody dotknutej osoby. Použitie osobitných kategórii osobných údajov pre účely vedeckého výskumu vykonáva prevádzkovateľ na základe zákonnej licencie a na základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Tým nie sú dotknuté práva prevádzkovateľa vzniknuté pred odvolaním súhlasu.

Zvolen, 1.11.2022

Infanterra, s.r.o.

bottom of page