top of page
Domov – 2_2x.jpg

SÚKROMNÉ TERAPEUTICKÉ CENTRUM PRE DETI, DOSPIEVAJÚCICH, DOSPELÝCH A RODINU

AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE A PSYCHOTERAPIE

Ponúkame psychologickú pomoc pri zvládaní náročných životných situácií a výziev, a to nielen deťom a dospievajúcim, ale aj rodičom a celej rodine. Veríme, že včasná pomoc je kľúčová, preto kladieme dôraz na prevenciu

Upozornenie pre klientov: V našom centre neposkytujeme služby psychiatrickej ambulancie. Za týmto účelom, prosíme, kontaktujte iné zdravotnícke zariadenia. Ďakujeme za pochopenie.

PONDELOK, STREDA
A ŠTVRTOK: 8:00 – 16:00

UTOROK A PIATOK
NEORDINUJEME

Domov – 1_2x.jpg

MUDr. Marcela Šoltýsová

Detská psychiatrička, psychoterapeutka pod supervíziou, lektorka a zakladateľka Centra Infanterra

Mgr. Dušana Volfová

Klinická psychologička, odborný zástupca pre klinickú psychológiu

Mgr. Lenka Macejáková

Psychologička, hrová terapeutka a psychoterapeutka pod supervíziou

Mgr. Ľudovít Novota

Klinický psychológ a certifikovaný psychoterapeut

Mgr. Marianna Burianová

Špeciálna pedagogička, lektorka Metódy Inštrumentálneho obohacovania Reuvena Feuersteina

Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD.

Psychologička, psychoterapeutka, lektorka, supervízorka

Mgr. Monika Rošková

Psychologička, hrová terapeutka a psychoterapeutka pod supervíziou

Mgr. Kristína Kotrčová

Klinická psychologička a certifikovaná psychoterapeutka s dlhoročnou skúsenosťou práce na psychiatrickom oddelení, odborný zástupca pre psychoterapiu

Mgr. Veronika Izraelová

Psychologička, terapeutka pod supervíziou

O nás

SLUZBY – 1_2x.jpg

PSYCHOTERAPIA
A PORADENSTVO

Zakladáme si na budovaní dôverného vzťahu s klientom, pretože sme presvedčení, že každý má v sebe potenciál zvládnuť svoje problémy. Našou úlohou je pomôcť ľuďom, aby ho objavili. Pri práci s deťmi využívame prvky hry ako prirodzeného spôsobu ich komunikácie. Za kľúčovú pritom považujeme spoluprácu s rodinou.

Služby


PREVENCIA

Ponúkame nácvik relaxačných techník a techník mindfulness, či už samostatnou formou alebo skupinovou. Poskytujeme konzultácie na témy, ku ktorým patrí napríklad zvládanie stresu, úzkosti alebo záťažových situácií.

WORKSHOPY
A SEMINÁRE

Ponúkame workshopy a semináre podľa individuálnych potrieb klienta. K najčastejším témam patrí: zvládanie záťažových situácií, stresu a úzkosti, podpora rodičovských kompetencií, digitálne závislosti, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy príjmu potravy, poruchy autistického spektra.

Cennik – 2_2x.jpg

SINDELAR METÓDA

FEUERSTEINOVA METÓDA INŠTRUMENTÁLNEHO OBOHACOVANIA – FIE

Deficity čiastkových funkcií (čiastkové vývinové deficity v spracovávaní informácií) môžu viesť k symptómom ako sú špecifické poruchy učenia (napr. dyslexia, dyskalkúlia a iné poruchy učenia), ale aj poruchy správania. Autorkou metódy je rakúska klinická psychologička a psychoterapeutka Univ. prof. Dr. Brigitte Sindelar, ktorá prirovnáva vývin dieťaťa k stromu. V korune stromu môžeme vidieť všetky schopnosti a zručnosti, ktoré dieťa má alebo nemá rozvinuté primerane jeho veku. Čiastkové funkcie predstavujú korene stromu (nevidíme ich), pričom niektoré z nich môžu byť nezrelé a spôsobovať dieťaťu ťažkosti.

 

V Centre Infanterra realizuje certifikovaný Sindelar-tréner diagnostické vyšetrenia už aj u detí v predškolskom veku prostredníctvom metodiky Mačka Mňau a u žiakov ZŠ až po dospelých jedincov pomocou "školskej" metodiky Dr. Sindelar.


Presnou diagnostikou dokážeme zistiť, ktoré čiastkové funkcie sú oslabené a môžu spôsobovať problémy v školskej práci, ale aj celkovo komplikovať život dieťaťa. Následne vypracujeme pre každé dieťa individuálny tréningový program. Na odstránení deficitov pracuje dieťa so svojím trénerom (zvyčajne rodič) denne 10 minút zábavnou formou, s využitím pracovných zošitov. Dieťa trénuje len tie oblasti, ktoré sú potrebné, napr. vizuálna pozornosť, auditívna pamäť, orientácia v priestore atď.


Rodič následne dokupuje tréningové zošity, ktoré mu odporučí certifikovaný Sindelar – tréner. Tieto sú dostupné cez webstránku www.webareal.sk/sindelar. Na základe individuálneho tréningového plánu, ktorý je zostavený podľa výsledkov diagnostiky, trénuje rodič s dieťaťom 10 minút denne presne tie oblasti, ktoré potrebujú dozrieť.


V priebehu tréningu absolvuje rodič s dieťaťom pravidelné kontrolné stretnutia v časovom rozsahu 25-30 minút. Prvé kontrolné stretnutie je 2 týždne od začiatku tréningu, potom každých 5 týždňov. Cena za kontrolné stretnutie s konzultáciou je 20 eur .

Viac informácií o metodike nájdete na webstránke www.sindelar.sk

FIE je metódou jedinečnou v tom, že systematicky vyučuje procesu myslenia a životne dôležitej schopnosti - učiť sa. Podporuje sústredenie, rozvíja komunikačné schopnosti, vzájomné načúvanie, učí ako pracovať s chybou, pomáha odstraňovať strach zo zlyhania.


V metóde sa kombinujú špeciálne vyvinuté inštrumenty - ceruzka a papier - spolu so sprostredkovaním tak, aby sa maximálne rozvinul potenciál vášho dieťaťa, ktoré postupne získava schopnosť pracovať s informáciami, učí sa ich vyhodnocovať a porovnávať, plánovať, zasadiť ich do širšieho kontextu, tvoriť stratégie na riešenie problému, ktoré potom využíva v bežných situáciách. Okrem rozvoja kognitívnych funkcií tu nájdeme aj inštrumenty na rozvoj emočno-afektívnych oblastí ako je rozpoznávanie emócií a posilňovanie empatie.

Cieľom programu FIE je rozvinutie kognitívneho a emočného potenciálu klienta.
FIE je vhodná pre deti predškolského a mladšieho školského veku ako aj dospelých, bez obmedzenia veku.

Využitie FIE
– Obohacujúci program na rozšírenie kognitívnych stratégií (deti, dospelí, seniori)
– Intervenčný program pre klientov so špecifickými potrebami ako sú napr.: deti s nadaním, s oslabenou pozornosťou, s problémami v učení a správaní, s oslabenými mentálnymi schopnosťami, deti s poruchou autistického spektra (verbálne, s intelektom v pásme priemeru alebo ľahkého mentálneho deficitu) a Aspergerovým syndrómom, Downovým syndrómom, deti z marginalizovaných rómskych komunít a pod.

Lekcia FIE
– 45 min. interakcie klienta a lektora
– Zážitok skúsenosti sprostredkovaného učenia a prepojenia s bežným životom

Domov – 2_2x_edited.jpg

AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE A PSYCHOTERAPIE

Ponúkame psychologickú pomoc pri zvládaní náročných životných situácií a výziev, a to nielen deťom a dospievajúcim, ale aj rodičom a celej rodine. Veríme, že včasná pomoc je kľúčová, preto kladieme dôraz na prevenciu

Upozornenie pre klientov: V našom centre neposkytujeme služby psychiatrickej ambulancie. Za týmto účelom, prosíme, kontaktujte iné zdravotnícke zariadenia. Ďakujeme za pochopenie.

SÚKROMNÉ TERAPEUTICKÉ CENTRUM PRE DETI, DOSPIEVAJÚCICH, DOSPELÝCH A RODINU

PONDELOK, STREDA, ŠTVRTOK: 8:00 – 16:00

UTOROK A PIATOK NEORDINUJEME

SLUZBY – 1_2x_edited.jpg

PSYCHOTERAPIA
A PORADENSTVO

Zakladáme si na budovaní dôverného vzťahu s klientom, pretože sme presvedčení, že každý má v sebe potenciál zvládnuť svoje problémy. Našou úlohou je pomôcť ľuďom, aby ho objavili. Pri práci s deťmi využívame prvky hry ako prirodzeného spôsobu ich komunikácie. Za kľúčovú pritom považujeme spoluprácu s rodinou.

Služby

PREVENCIA

Ponúkame nácvik relaxačných techník a techník mindfulness, či už samostatnou formou alebo skupinovou. Poskytujeme konzultácie na témy, ku ktorým patrí napríklad zvládanie stresu, úzkosti alebo záťažových situácií.

WORKSHOPY
A SEMINÁRE

Ponúkame workshopy a semináre podľa individuálnych potrieb klienta. K najčastejším témam patrí: zvládanie záťažových situácií, stresu a úzkosti, podpora rodičovských kompetencií, digitálne závislosti, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy príjmu potravy, poruchy autistického spektra.

Cennik – 2_2x_edited.jpg

Deficity čiastkových funkcií (čiastkové vývinové deficity v spracovávaní informácií) môžu viesť k symptómom ako sú špecifické poruchy učenia (napr. dyslexia, dyskalkúlia a iné poruchy učenia), ale aj poruchy správania. Autorkou metódy je rakúska klinická psychologička a psychoterapeutka Univ. prof. Dr. Brigitte Sindelar, ktorá prirovnáva vývin dieťaťa k stromu. V korune stromu môžeme vidieť všetky schopnosti a zručnosti, ktoré dieťa má alebo nemá rozvinuté primerane jeho veku. Čiastkové funkcie predstavujú korene stromu (nevidíme ich), pričom niektoré z nich môžu byť nezrelé a spôsobovať dieťaťu ťažkosti.

 

V Centre Infanterra realizuje certifikovaný Sindelar-tréner diagnostické vyšetrenia už aj u detí v predškolskom veku prostredníctvom metodiky Mačka Mňau a u žiakov ZŠ až po dospelých jedincov pomocou "školskej" metodiky Dr. Sindelar.


Presnou diagnostikou dokážeme zistiť, ktoré čiastkové funkcie sú oslabené a môžu spôsobovať problémy v školskej práci, ale aj celkovo komplikovať život dieťaťa. Následne vypracujeme pre každé dieťa individuálny tréningový program. Na odstránení deficitov pracuje dieťa so svojím trénerom (zvyčajne rodič) denne 10 minút zábavnou formou, s využitím pracovných zošitov. Dieťa trénuje len tie oblasti, ktoré sú potrebné, napr. vizuálna pozornosť, auditívna pamäť, orientácia v priestore atď.


Rodič následne dokupuje tréningové zošity, ktoré mu odporučí certifikovaný Sindelar – tréner. Tieto sú dostupné cez webstránku www.webareal.sk/sindelar. Na základe individuálneho tréningového plánu, ktorý je zostavený podľa výsledkov diagnostiky, trénuje rodič s dieťaťom 10 minút denne presne tie oblasti, ktoré potrebujú dozrieť.


V priebehu tréningu absolvuje rodič s dieťaťom pravidelné kontrolné stretnutia v časovom rozsahu 25-30 minút. Prvé kontrolné stretnutie je 2 týždne od začiatku tréningu, potom každých 5 týždňov. Cena za kontrolné stretnutie s konzultáciou je 20 eur .

Viac informácií o metodike nájdete na webstránke www.sindelar.sk

SINDELAR METÓDA

FIE je metódou jedinečnou v tom, že systematicky vyučuje procesu myslenia a životne dôležitej schopnosti - učiť sa. Podporuje sústredenie, rozvíja komunikačné schopnosti, vzájomné načúvanie, učí ako pracovať s chybou, pomáha odstraňovať strach zo zlyhania.


V metóde sa kombinujú špeciálne vyvinuté inštrumenty - ceruzka a papier - spolu so sprostredkovaním tak, aby sa maximálne rozvinul potenciál vášho dieťaťa, ktoré postupne získava schopnosť pracovať s informáciami, učí sa ich vyhodnocovať a porovnávať, plánovať, zasadiť ich do širšieho kontextu, tvoriť stratégie na riešenie problému, ktoré potom využíva v bežných situáciách. Okrem rozvoja kognitívnych funkcií tu nájdeme aj inštrumenty na rozvoj emočno-afektívnych oblastí ako je rozpoznávanie emócií a posilňovanie empatie.

Cieľom programu FIE je rozvinutie kognitívneho a emočného potenciálu klienta.
FIE je vhodná pre deti predškolského a mladšieho školského veku ako aj dospelých, bez obmedzenia veku.

Využitie FIE
– Obohacujúci program na rozšírenie kognitívnych stratégií (deti, dospelí, seniori)
– Intervenčný program pre klientov so špecifickými potrebami ako sú napr.: deti s nadaním, s oslabenou pozornosťou, s problémami v učení a správaní, s oslabenými mentálnymi schopnosťami, deti s poruchou autistického spektra (verbálne, s intelektom v pásme priemeru alebo ľahkého mentálneho deficitu) a Aspergerovým syndrómom, Downovým syndrómom, deti z marginalizovaných rómskych komunít a pod.

Lekcia FIE
– 45 min. interakcie klienta a lektora
– Zážitok skúsenosti sprostredkovaného učenia a prepojenia s bežným životom

FEUERSTEINOVA METÓDA INŠTRUMENTÁLNEHO OBOHACOVANIA – FIE

Cennik – 2_2x_edited.jpg

Individuálna psychoterapia* (45 – 50 min.)

45 €

Cenník

Vážení klienti, Centrum Infanterra nie je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní, služby sú poskytované na priamu platbu. Cenník je platný od 15.1.2024

Individuálna psychoterapia po 16.00* (45 – 50 min.)

55 €

Psychologické poradenstvo / konzultácia / rodičovská konzultácia, (45 – 50 min.)

45 €

Rodičovská konzultácia / Sindelar kontrola (30 min.)

30 €

Psychodiagnostické vyšetrenie (vyšetrenie v trvaní cca 2 hod., vyhodnotenie výsledkov)

60 €/každá začatá hodina

Vypracovanie písomnej správy z konzultácie / poradenstva/psychoterapie / psychol.vyšetrenia

30 €

Diagnostika porúch autistického spektra pomocou metód ADOS-2 a ADI-R (v cene je diagnostika metódou ADOS-2 (45 min. – 1,5 hod.), ADI-R (cca 3 hod.), vyhodnotenie výsledkov, vypracovanie podrobnej správy z vyšetrenia a konzultácia záverov diagnostiky)*

350 €

Terapia hrou (50 min.)

40 €

Filiálna terapia individuálnou / skupinovou formou (10 týždňov)

450 € / 350 €

Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania – FIE (15 lekcií)

30 € / 1 lekcia

Jednorázový poplatok za materiál k metóde FIE

10 €

Metóda Dr. Sindelar (vstupné vyšetrenie dieťaťa, konzultácia s rodičom a vytvorenie tréningového programu – predškolský vek cca 2 hod. / školský vek cca 3 hod.)

100 € / 120 €

Pozorovanie dieťaťa v prirodzenom prostredí (MŠ, ZŠ ), (45 – 60 min.)

50 €

Skupinová terapia, (90 min.)

150€ / 5 stretnutí / osoba

Lektorské služby a prednášky 

individuálne podľa dohody

Administratívny poplatok za spracovanie podkladov pre ZP

5 €

Termíny konzultácií, poradenstva a psychoterapie je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky alebo emailom. 

Ak sa klient/klientka nemôže z rôznych príčin dostaviť na dohovorený termín, žiadame o oznámenie zrušenia najmenej 24 hodín vopred, inak považujte dohovorené stretnutie na uskutočnené, s povinnosťou platby v plnej výške.

*Pri tomto výkone môže klient požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o „úhradu u nezmluvného poskytovateľa“. Administratívny poplatok za spracovanie podkladov pre ZP je vo výške 5eur. So ZP klient komunikuje SÁM. 

Storno poplatok za zrušené dohodnuté stretnutie (menej ako 24 hodín)

plná suma

Terapia hrou po 16:00 (50 min.)

45 €

© 2024 Infanterra. Made by Slovák&Friends

Centrum Infanterra
Hronská 1, 960 01 Zvolen

(administratívna budova Doprastavu, 4. poschodie)

Tel.: 0907 376 899

Email: info@infanterra.sk

Parkovanie:

Bezplatné parkovisko
nákupného centra S1 Center Zvolen

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page